Sau núi Ba giá cô đã gáy
Đầu sông Ba chim nước đậu cồn
Nơi chàng cách Ba sơn Ba thuỷ
Nghe nói chàng quá suối Thạch Môn

tửu tận tình do tại