Khăn sô ai trãi giòng thơ
Khiến mi ướt đẫm cơn mơ gọi chồng
Nồng trong hơi cũ mùa xưa
Chàng ơi khựng lại một trời mưa bay