Chậu xanh đẹp cành cây nho nhỏ
So với người hoa nở sớm hơn
Bên đường một gánh gió xuân
Hỏi mua người đẹp lầu son cuốn rèm
Chẳng lo chi hoa đem về héo
Chăm hoa còn truyền mẹo mấy câu
Hương hoa còn thoảng đường chiều
Khi về ong bướm dập dìu bay theo
Chủ lầu son đã nhiều thay đổi
Sao thể bằng còn mãi gánh hoa

tửu tận tình do tại