Cao sơn nhất phiến nguyệt,
Đã chơi trăng nên phải biết tình trăng.
Sơn chi thọ đối nguyệt chi hằng,
Sơn có nguyệt càng thêm cảnh sắc.
Nguyệt quải hàn sơn thi bán bức,
Sơn hàm minh nguyệt tửu thiên tôn.

Trăng chưa già, núi hãy còn non,
Núi chửa khuyết trăng vẫn tròn với núi.
Rượu một bầu, thơ ngâm một túi,
Góp gió trăng làm bạn với non sông.
Núi kia tạc để chữ đồng,
Trăng kia nhớ mặt anh hùng này chăng.
Xinh thay kìa núi, nọ trăng.Các sách Việt Nam ca trù biên khảo, Văn đàn bảo giám (Trần Trung Viên), Hương vườn cũ (Quách Tấn) ghi tác giả là Dương Khuê và tiêu đề là Chơi trăng. Sách Cảo thơm toàn tập (Đoàn Như Khuê), Hoa Dung tiểu lộ không ghi tác giả là ai.

Nguồn:
1. Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
2. Đoàn Như Khuê, Cảo thơm toàn tập, Ngô Tử Hạ ấn quán, Hà Nội, 1929, tr. 86