Không thấy liễu phía nam sông Quế
Liễu quận đường làm loé sáng lên
Học quan thái thú đức hiền
Hướng về dinh quận tình riêng tỏ bày

tửu tận tình do tại