Ngựa phi đạp ngọc anh trên phố
Khắp kinh thành tuyết ngó ngọc ngà
Dù Tương Như đã ngợi ca
Nhưng vườn nuôi thỏ thua xa Phụng thành.