01/12/2022 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Chu thị ngự “Lạc thành tuyết”
和周侍御洛城雪

Tác giả: Bùi Di Trực - 裴夷直

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 27/08/2016 22:36

 

Nguyên tác

天街飛轡蹈瓊英,
四顧全疑在玉京。
一種相如抽秘思,
兔園那比鳳凰城﹖

Phiên âm

Thiên nhai[1] phi bí[2] đạo kinh anh,
Tứ cố toàn nghi tại ngọc kinh.
Nhất chủng Tương Như[3] trừu bí tứ,
Thố viên[4] na tỉ Phụng hoàng thành[5]?

Dịch nghĩa

Ngựa phi trên đường phố đạp trên tuyết trắng đẹp như ngọc kinh anh,
Chỗ nào trong kinh thành cũng đẹp như ngọc.
Mặc dù đã được Tương Như cho một bài phú tuyệt vời,
Vườn nuôi thỏ sao dám so sánh với Phụng hoàng thành?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa phi đạp ngọc anh trên phố
Khắp kinh thành tuyết ngó ngọc ngà
Dù Tương Như đã ngợi ca
Nhưng vườn nuôi thỏ thua xa Phụng thành.
Lạc thành là tên gọi tắt của Lạc Dương thành, hay Đông Đô.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Chỉ đường đi trong kinh thành.
[2] Dây cương, trong bài mượn thay cho ngựa.
[3] Tư Mã Tương Như, văn nhân nổi tiếng đời Hán, có bài phú ca ngợi Lương viên.
[4] Tức Lương viên, khu vườn đẹp nổi tiếng do Lương Hiếu Vương đời Hán lập.
[5] Chỉ Lạc thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Di Trực » Hoạ Chu thị ngự “Lạc thành tuyết”