27/01/2023 07:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề giang thượng liễu ký Lý sứ quân
題江上柳寄李使君

Tác giả: Bùi Di Trực - 裴夷直

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 07:45

 

Nguyên tác

桂江南渡無楊柳,
見此令人眼暫明。
應學郡中賢太守,
依依相向許多情。

Phiên âm

Quế giang[1] nam độ vô dương liễu,
Kiến thử linh nhân nhãn tạm minh.
Ưng học quận trung hiền thái thú,
Y y tương hướng hứa đa tình.

Dịch nghĩa

Phía nam sông Quế không có dương liễu,
Thấy liễu ở đây mắt mới tạm sáng lên.
Liễu như muốn học đức độ của quan thái thú,
Nên hướng cả về quận đường như biểu lộ tình cảm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không thấy liễu phía nam sông Quế
Liễu quận đường làm loé sáng lên
Học quan thái thú đức hiền
Hướng về dinh quận tình riêng tỏ bày
Lý sứ quân thân thế không rõ.

[1] Sông phát xuất từ núi Cảnh Miêu Nhi, thuộc huyện Hưng An, tỉnh Quảng Tây, chảy hướng đông bắc, nhập vào sông Tây Giang ở thành phố Ngô Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Di Trực » Đề giang thượng liễu ký Lý sứ quân