Toả bừa: hương tiêu, quế,
Lá cây che vẻ tươi.
Rằng tuy trời phản chiếu,
Dần dà cũng lạnh thôi.

tửu tận tình do tại