Nước chảy xiết cuối bãi,
Bãi nam, bước thảnh thơi.
Lanh chanh vịt, le nổi,
Thỉnh thoảng muốn gần người.

tửu tận tình do tại