Trước cửa: đường cung hoè,
Theo hướng lối Y hồ.
Thu về, mưa núi trút,
Chiều quét chẳng ai lo.

tửu tận tình do tại