Dòng trong vòng rồi thẳng,
Sậy thẫm rậm với thưa.
Một lối xuyên đường núi,
Ca vang ngóng thác xưa.

tửu tận tình do tại