Vu vạ cường quyền vẫn thói quen,
Lang thang đi kiếm thú điền viên.
Cao Đà nghề mộc khuyên dân gắng,
Trà nạn đem tâm giúp đỡ tiền.
Quê cũ nhà nghèo còn hận mãi,
Dân tôn hổ sống dựng nên đền.
Xưa nay nói lý song toàn khó,
Đừng bảo ông Trương mới có phiền.

tửu tận tình do tại