Muôn thuở non sông vẫn thế này,
Người xưa cảnh cũ ngậm ngùi thay!
Cao Phong Độn Tẩu tìm đâu thấy?
Xơ xác hoa vàng rãi gió tây.


Nguồn: Chương Thâu, Dương Bá Trạc: Con người & thơ văn, tr. 122, NXB Phụ nữ, 2004