Chim hót thông reo đêm tối buông,
Mỏ canh Đồn Thuỷ tiếng xa dồn.
Mấy lần cửa trại bên sông dựa,
Tiếng trống năm canh ốc vọng vang.
Vang thấu sông xanh qua bến ấy,
Đánh tan đêm tối mặt trời lên.
Tận tai thi khách vang vang tiếng,
Trăng sáng lầu cao vò rượu tràn.

tửu tận tình do tại