Song ngũ kết cỏ linh bồ
Thành thuyền thả nổi để cho trôi dòng
Sách gươm thanh thản tâm hồn
Ngày ngọ năm ngọ khuyết cung vào chầu
Năm nay thuyền đến Ngô Châu
Thương dân nhớ nước quạt nào rời xa
Đất khách không cửa không nhà
Xa xôi biết dán lá bùa vào đâu
Lòng thành nghĩa chính chí cao
Gọi gà nướng lưỡi vái chào quê hương