Xanh ngăn ngắt hái sen trên nước
Cắt ngó sen trắng nhỏ trong bùn
Vị khác nhau tuy cùng một gốc
Ngọt ngó sen mà đắng tim sen

tửu tận tình do tại