Đất Tứ Minh khổ không nhiều bạn cũ
Sống xa nhau chết cách biệt chẳng cùng
Lệ già đổ, mờ thêm dòng Giang Hán
Theo chân người làm sóng nước biển đông

tửu tận tình do tại