Em đến mưa xuân hớn hở
Tôi đi thu trút lá vàng
Dắt theo một vầng mây tỏ
Giao mùa ấm nẻo đông sang...


Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Điền Ngọc Phách, NXB Hội nhà văn, 2005