Mới thôi, ba tháng đã qua
Đã nguôi lửa phượng, đã nhoà tiếng ve
Em lắng nghe gót thu về
Hình như xanh lắm vòm me sân trường

Chín mươi ngày khẳm nhớ thương
Bao nhiêu chuyện... chật sân trường sáng nay
Niềm vui ăm ắp vòng tay
Em lên lớp mới, hồn đầy tiếng chim...