Ngưu Đầu thấy rừng hạc,
Đường leo khéo quanh co.
Ngoài núi, phủ xuân sắc,
Trong điện, toả thiên hà.
Thay ngày trắng đèn rọi,
Có vàng lát đất thô.
Thôi làm già ca nhảm,
Nhìn lại lòng hững hờ.

tửu tận tình do tại