Vùn vụt gió tỉnh rượu,
Thuyền về mây trên đê.
Thành cao thu lẩn bóng,
Lùm cây, tối đã về.
Tổ nghiện, phỉ thuý thấp.
Ngồi cạnh, uyên ương đi.
Chớ làm cò trắng sợ,
Làm bạn ở trong khe.

tửu tận tình do tại