Cuộc sống dân lành tất được yên,
Các giống khác nhau có liên quan.
Chu Tuyên, Hán Vũ, vua nay vậy,
Làm gương cho con hiếu, tôi hiền.

tửu tận tình do tại