Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 11:08

承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其二

社稷蒼生計必安,
蠻夷雜種錯相干。
周宣漢武今王是,
孝子忠臣後代看。

 

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 02

Xã tắc thương sinh kế tất an,
Man di tạp chủng thố tương can.
Chu Tuyên, Hán Vũ kim vương thị,
Hiếu tử trung thần hậu đại khan.

 

Dịch nghĩa

Đời sống của dân chúng trong nước tất nhiên là được an toàn,
Các dân bán khai khác nhau dĩ nhiên là có quan hệ.
Chu Tuyên Vương, Hán Vũ Đế nay cần có vị vua như thế,
Đứa con có hiếu, Bầy tôi trung đời sau lấy đó làm gương.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cuộc sống dân lành tất được yên,
Các giống khác nhau có liên quan.
Chu Tuyên, Hán Vũ, vua nay vậy,
Làm gương cho con hiếu, tôi hiền.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong nước dân lành tất được an,
Bán khai dân khác có liên quan.
Chu Tuyên, Hán Vũ vua cần thế,
Con hiếu, tôi trung đời luận bàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quốc dân đời sống được an,
Bán khai dân khác liên quan là thường.
Vua như Hán Vũ, Tuyên Vương,
Tôi hiền, con hiếu làm gương sau nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Sinh linh xã tắc phải lo an,
Man di tạp chủng lo toan nạn này.
Chu Tuyên, Quang Vũ là nay,
Đời sau theo dõi những ai trung thần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đời sống dân đen cần yên ổn
Dân ít người cũng bộn liên quan
Cần vua Vũ Đế, Tuyên Vương
Tôi hiền con hiếu noi gương mà làm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời