28/10/2021 15:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 02
承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 11:08

 

Nguyên tác

社稷蒼生計必安,
蠻夷雜種錯相干。
周宣漢武今王是,
孝子忠臣後代看。

Phiên âm

Xã tắc thương sinh kế tất an,
Man di tạp chủng thố tương can.
Chu Tuyên[1], Hán Vũ[2] kim vương thị,
Hiếu tử trung thần hậu đại khan.

Dịch nghĩa

Đời sống của dân chúng trong nước tất nhiên là được an toàn,
Các dân bán khai khác nhau dĩ nhiên là có quan hệ.
Chu Tuyên Vương, Hán Vũ Đế nay cần có vị vua như thế,
Đứa con có hiếu, Bầy tôi trung đời sau lấy đó làm gương.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cuộc sống dân lành tất được yên,
Các giống khác nhau có liên quan.
Chu Tuyên, Hán Vũ, vua nay vậy,
Làm gương cho con hiếu, tôi hiền.
(Năm 767)

[1] Chu Tuyên Vương, tên là Cơ Tĩnh, con của Cơ Lệ, có công phục hưng nhà Chu, ở ngôi 46 năm.
[2] Hán Vũ Đế, tên là Lưu Triệt, con của Hán Cảnh Đế, phục hưng cơ nghiệp nhà Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 02