Cố nhân mừng gặp ở nơi xa,
Chốn hiểm cần trao kẻ tài ba.
Tướng tá vẫn nghi chờ cả buổi,
Chẳng hay cờ tiết cách năm qua.
Muốn rời Ba Kiếu cùng oanh nói,
Xa xuống Kinh Môn với nghích ra.
Một đời ôm ấp cùng ai ngỏ,
Những mong gặp mặt chán khi già.

tửu tận tình do tại