Nếu những người mẹ không còn biết hát ru
Thì những đưa trẻ sinh ra sẽ như cây non trồng xuống cát

Nếu núi Vọng Phu chỉ là đá như những hòn đá khác
Thì những người đi sẽ chẳng trở về

Nếu không có Mị Nương cũng chẳng có Trương Chi
hì Hanuman ơi không còn ai biết khóc

Nếu không có nỏ thần cũng không còn Giếng Ngọc
Thì dấu tích Cổ Loa cũng chỉ là bụi đất

Nếu dân tộc không còn kí ức
Thì xứ sở thành sa mạc hoang vu

Nếu những người mẹ không còn biết hát ru