Đâu Đan Thiềm, đâu Vũ Như Tô ?
Lửa đã cháy ngai vàng hôn quân Lê Tương Dực
Những người đốt Cửu Trùng Đài cũng là những người
bằng máu, mồ hôi mình đã xây nên ngọn tháp
Khi lửa giận tan rồi, họ khóc trước tàn tro.


5-1997