Trương Công từng làm quan
Không hợp đời nên bỏ
Cùng với trần thế xa
Suốt đời ông đóng cửa
Trọng Lý về đầm lớn
Phong thái cao ngạo chưa?
Đã bỏ thì bỏ hẳn
Lòng chẳng còn dây dưa
Ở ẩn, về ở ẩn
Thế tục mãi đối lừa
Ngoài tai lời đàm tiếu
Ta chọn nơi ta ưa


Nguồn: Đào Uyên Minh toàn tập, Trần Trọng Dương dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.