Giang Nam tháng chạp trời chưa tuyết,
Dân chúng áo đơn nóng bức người.
Núi non quận ấp chướng khắp nơi,
Đâu chỉ Lĩnh Nam cùng Mân Việt.
Dân lậu nhơn nhơn vượt qua ải,
Mười người không thấy một người về.
Biết là đất ác đi không nghỉ,
Thương thay sống chết dắt díu nhau.

tửu tận tình do tại