Hết rồi bích huyết đã đông,
Đời nầy không thể cạn chung hồ trường.
Về nhà gần tiết trùng dương,
Khóc ông mưa gió cũng thương cũng buồn.

tửu tận tình do tại