Lời của ngọn đèn:
Thày dâng sớ chém gian thần
Thày sẽ bị lôi ra chém trước
Ngọn đèn này còn thức với ai?

Thày Chu Văn An:
Ta biết rõ điều này
Nhưng gian nịnh đang lộng hành quá đáng
Gác tía lầu son ngựa xe võng lọng
Chất chồng lên xác lương dân
Nhã nhạc cung đình
Trùm lên bao lời than khóc.

Ta viết thất trảm sớ
Nhưng không phải chỉ chém có bảy người
Gian nịnh đang hồi như nấm sau mưa
Chém tên này, chồi ra bao tên khác.
Nhưng nếu không viết ra
Ta làm sao nhắm mắt?

Vua có thể chưa nhìn ra
Nhưng nhật nguyệt lẽ nào lu mãi
Càn khôn bĩ đến bao giờ?
Kỉ cương có hết bùn nhơ
Thềm văn mới ngạt ngào lan quế
Thơ nhạc mới kỳ duyên...

Lời của ngọn đèn:
Lời Thầy như ánh nhật nguyệt
Ngọn đèn con nguyện sáng mãi theo Thầy!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]