Thói thuần biển học, sóng tài xoay,
Sơn, Đẩu trường cao được đón thầy.
Rộng sử, thông kinh, công dụng lớn,
Sùng Nho, kính Lão kỷ cương hay.
Ngày về núi cũ hài rơm bước,
Xuân tắm dòng Nghi tóc trắng bay.
Nghiêu, Thuấn rủ xiêm thành thịnh trị,
Sào, Do đâu có chịu ra tay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.