Không trở lại lầu cao thường trang điểm,
Tráp phấn son bụi đóng lệ dòng dòng.
Thâu linh dược bay lên trăng đi mất,
Cung Quảng Hàn ai kẻ vẽ mày cong.

tửu tận tình do tại