Đêm thu ai những nhớ
Trời mát bước giong ngâm
Núi vắng tùng rơi hạt
Người buồn dường chửa nằm


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017