Thuyền Động Đình mình muốn bay cao đến
Mượn trăng thanh, vay rượu mời Tiên đày
Vì anh biến mai khắp trời thành tuyết
Cầm tay cười một tiếng ba ngàn sau

tửu tận tình do tại