Chấm muội đèn chữa câu phạm huý
Cái roi song xoá mộng công danh
Văn chưng một thuở “vô Tiền Hán”
Cùm khoá chân, nghiên bút tan tành.

Dẫu sửa văn vua tài đến mấy
Sao bằng cây kiếm đỡ nhân văn
Tứ thơ gồng cả hai đầu núi
Tam Đảo, Ba Vì chiến tuyến giăng.

Roi song nát thịt, đầu không khuất
Chỉ cúi trước cành mai xứ quê
Thân dẫu vùi sâu ba lớp đất
Tấc lòng còn hận cửu thiên đê!