Thăm chùa này ba mươi năm trước
Vừa sửa sang thơm nức mộc lan
Năm nay chốn cũ đi ngang
Mộc lan già cỗi, thày tăng bạc đầu

tửu tận tình do tại