Nhà lớn làm sao chống một cây
Ngả nghiêng toan trụ mỗi thân này
Nước nhà suy bại do thằng dốt
Thiên hạ lạ lùng tỏ mặt trai
Ngày đó nịnh gian đều mật vỡ
Đời này trung nghĩa mỗi lòng hay
Tân Châu rồi cũng cơm no bụng
Ở đó non sông cùng đủ khuây

tửu tận tình do tại