Nói loạn ly cùng người dưới núi,
Mười năm rồi chán ghét chiến tranh.
Đường Giang Nam phủ đầy khói bụi,
Mới biết ra sư cụ chẳng rành.

tửu tận tình do tại