Biểu tâu chín cửa mới dâng can
Ngày đó thanh đô hổ báo ngăn
Tái mặt trăm quan xem tấu biểu
Quay đầu mấy kẻ thẹn hàng quan
Trời sao Bắc Đẩu cao tên tuổi
Biển chướng Nam châu luỵ tấm thân
Chẳng đợi năm sau công nghị có
Hán triều chiếu gọi Giả Sinh ban

tửu tận tình do tại