Đào phá lệ nở đầy tháng chạp,
Hoa rụng bay rải khắp rêu xanh.
Đừng theo suối chảy ra ngoài,
Khiến ngư phủ biết đường vào động tiên.

tửu tận tình do tại