Cầm đờn kiếm ngẫu nhiên vào núi,
Định trở về thức giấc cao tăng.
Giúp ngồi xuống trước tiên khai nhãn,
Ngựa phàm nhân đạp ố rêu xanh.

tửu tận tình do tại