Thành côi bao bọc nhiễu bờ xanh,
Lá thắm bay bay lẫn trống canh.
Thà ở trong nhà mà đọc sách,
Lại biết trên đời có công danh.
Sự thể với nhàn hay tương xứng,
Lòng quê lay động dậy bất bình.
Tráng chí như hồng dương cánh vẫy,
Mưa xuân róc rách có nghe chăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.