Phong cảnh nơi đâu chả nhãn tiền,
Hoa tươi sao đọ ánh tà xiên.
Vàng quý chưa bằng ba nghìn chữ,
Đàn sao vô cớ mấy giây phiền.
Há cảnh giao long nguy mất nước,
Vốn là chim hót chốn lâm tuyền.
Muốn theo Phạm Lãi thuyền một lá,
Lại hướng Tô quân một khoảnh điền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.