Tôi xe Cút kít
Ngày đi khắp nơi
Tối về nghỉ ngơi
Sân kho hợp tác

Càng dài tôi ghếch
Như ngắm trăng sao
Đêm nghe ngoài ao
Tiếng đàn chẫu chuộc
Trạm bơm xịch xịch
Mương nước rào rào
Gió thổi nao nao
Tre già kĩu kịt

Tôi, xe Cút kít
Nghe gà gáy tan
Báo ngày lại sang
Giục tôi đi khắp

Mùa xuân hoa bắp
Nở trắng trên đồng
Hoa bầu như bông
Hoa mơ như tuyết

Mùa hè đỏ rực
Hoa phượng, hoa vông
Mùa thu mênh mông
Vàng cam vàng quít

Chở ngô tròn bắp
Chở lúa mẩy bông
Chở bèo, chở phân
Chở vôi, chở gạch

Lọc cọc, lạch cạch
Đi khắp đường làng
Hát hò reo vang:
- “Cút kít! Cút kít!”


Trong Tuyển tập Võ Quảng, bài thơ này được in như sau:
Tôi xe cút kít
Ngày đi khắp nơi
Tối về nghỉ ngơi
Sân kho hợp tác

Đêm chưa tròn giấc
Gà đã gáy tan
Báo ngày lại sang
Giục tôi đi khắp!

Chở khoai, chở bắp
Chở lúa, nghìn cân...
Chở bèo, chở phân
Chở vôi, chở gạch...

Lọc cọc, lạch cạch!
Đi khắp đường làng
Hát hò reo vang:
- Cút kít, cút kít!
Nguồn:
1. Anh đom đóm, NXB Kim Đồng, 1970
2. Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998