Hỏi chú Chích bông:
- "Sao Chích bông
Suốt ngày luôn luôn nhảy nhót
Nhảy khắp vườn ớt
Nhảy khắp vườn cà
Nhảy khắp vườn na
Vườn cam, vườn quít
Như tên vun vút
Lêu lổng khắp nơi
Mải miết vui chơi
Chẳng làm gì cả?"

Chích bông trả lời:
- "Cậu nói gì lạ?
Phải hiểu cho tôi!
Tôi nhảy khắp nơi
Để lo làm việc!
Nhảy để nhặt sạch
Hàng vạn con sâu
Nhặt để mai đây
Cây cành trĩu quả!"


Nguồn: Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998