Chê ao tù, đáy giếng
Đằm mình giữa Hạ Long
Chú Cóc thời tiền sử
Chỉ yêu màu nước trong

Triệu năm ngồi đó. Lặng im
Hẳn trong ngực đá trái tim phập phồng?


1979

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]