Cành bạch dương khi tiếng thu vừa nổi
Khiến chinh nhân ôm bao mối bất bình
Tự cười cho đời ta là như thế
Ném bút cùn để nói chuyện đao binh

tửu tận tình do tại