Tuổi già sao lại chẳng buồn thu
Nay thân góc bể sầu lại sầu
Gốc hoè quê cũ chừng hoang lạnh
Bầy nhạn lưng trời nhớ xa xôi
Dữu Tín bạn xưa xanh mắt lệ
Đào Tiềm hà cớ bạc mái đầu
Gia nhân theo tục đeo vòng lá
Cầu thân mạnh khoẻ sống dài lâu

tửu tận tình do tại