Năm mới đến giảm vui đất khách
Ít cụng ly cho bớt nỗi sầu
Làng xóm cũ người xưa còn nhớ?
Mộng đêm đêm thấy đến Tinh Châu
Ngày hàn thực Liễu Khê năm ngoái
Tìm ngắm hoa say chẳng biết thôi
Nay buồn quá chân trời xa tít
Khói đầy sông mưa khóc xuân côi

tửu tận tình do tại